TCFD & SDGs Workshop “TCFD in Finance”

1 Views
Published
หลักสูตรเพื่อสร้างความรู้และความเข้าใจเกี่ยวกับการเปิดเผยข้อมูลด้านความยั่งยืนของบริษัทจดทะเบียนตามข้อเสนอแนะของ TCFD ให้สอดคล้องกับ GRI, CDP และ SDGs รวมถึงมุมมองของสถาบันการเงินการลงทุนที่นำข้อมูลที่บริษัทเปิดเผยไปใช้ในการพิจารณาลงทุน ให้สินเชื่อ และให้บริการทางการเงินแก่ธุรกิจ

เอกสารประกอบการเรียน e-learning
TCFD & SDGs Workshop “TCFD in Finance”
EP.1: https://drive.google.com/drive/folders/1MsTcYsAJHW_bkMQQz1nBu4f-yu4BM3-W?usp=sharing
Category
Management
Be the first to comment