Featured

Keith Williams - Mentor: Rheoli busnes, Rheoli Tir Glas / Business Management, Grassland ManagementPublished
Pam fyddai Keith yn fentor effeithiol

- Dechreuodd Keith ffermio ar ei liwt ei hun yn 17 mlwydd oed trwy rentu tir gan gymydog wrth barhau i weithio ar fferm ei rieni. Cymerodd y fferm gartref drosodd yn 2001 ac mae wedi gwella ei reolaeth o laswelltir a phridd, ac mae’n defnyddio da byw gydag EBV uchel

- Mae Keith wedi rhoi system pori cylchdro ar waith ar y fferm a system pori trwy’r gaeaf i helpu gyda gwneud y gorau o allbwn y fferm, gan gadw costau’n isel

- Fel fferm arddangos Hybu Cig Cymru, cynhaliodd Keith ddiwrnodau agored i hwyluso trosglwyddo gwybodaeth ynglŷn â’i reolaeth glaswelltir. Bu hefyd yn gyfle iddo archwilio manylion ei gyfrifon sydd wedi gwneud iddo ganolbwyntio mwy ar y busnes

- Yn 2012 cymerodd Keith ran yn rhaglen Arweinyddiaeth Wledig Academi Amaeth Cyswllt Ffermio, ac mae’n dweud bod y profiad wedi cynyddu ei hyder yn ogystal â’i ddealltwriaeth ehangach o’r diwydiant ffermio

- Mae cwblhau astudiaeth Ysgoloriaeth Nuffield yn edrych ar y system graddio a thaliadau ar gyfer cig coch wedi cynnig persbectif byd-eang o ddiwydiant ffermio iddo

- Roedd Keith yn rhan o brosiect Cronfa Arloesedd Cyswllt Ffermio ac fe gynorthwyodd i ddatblygu’r templed Elw Fferm Gymharol i helpu ffermwyr i ddod i ddatblygu gwell dealltwriaeth o’u busnesau
Mae Keith yn credu bod ganddo lawer i’w gynnig, o ganlyniad i’r holl brofiadau hyn, yn brofiad ymarferol ac yn ariannol.

Why Keith would be an effective mentor

- Keith started farming in his own right at the age of 17 by renting ground from a neighbour whilst still working on his parents’ farm. He took over the home farm in 2001 and has improved soil and grassland management, and uses high EBV stock

- Keith has implemented a rotational grazing system on the farm and all winter grazing to help maximise the farm’s output, while keeping costs to a minimum

- As a Hybu Cig Cymru demonstration farm Keith held open days to facilitate knowledge transfer of his grassland management. It also made him examine the detail of his accounts which has made him more business focussed

- In 2012 Keith took part in the Farming Connect Agri-Academy Rural Leadership programme, which he says greatly improved his confidence and wider knowledge of the farming industry
Undertaking a Nuffield Scholarship study into the grading and payment system for red meat has given Keith a worldwide perspective of farming

- Keith was involved with the Farming Connect Farmer Innovation Fund project and helped to develop the Comparable Farm Profit template to help farmers better understand their businesses
With all these experiences, both practical and understanding finances, Keith believes he has a lot to offer
Category
Management
Be the first to comment