Kā modernizēt apgaismojumu pilsētā, jaJums tam nav budžeta?

3 Views
Published
Kādēļ tas ir aktuāli?
Gandrīz katra pilsēta saskaras ar sekojošām problēmām jautājumos, kuri ir saistīti ar apgaismojumu:
1. Liels apgaismošanas ierīču daudzums – Lielākoties sortimentā ir gaismekļi ar dažādiem tehnoloģiskiem risinājumiem, kuri kalpo gadu desmitiem un ir ar nolietotu kalpošanas termiņu. Kā rezultātā tie ir neefektīvi un pieprasa biežu apkalpošanu.
2. Zems apgaismojuma līmenis – liels ielu daudzums, kur ārējā apgaismojuma risinājumi neatbilst mūsdienu prasībām.
3. Apgaismošanas sistēmu neatbilstība spēkā esošajiem normatīviem.
4. Infrastruktūra – Nolietoti tīkli un balsti, novecojušas vadības metodes.
Kādēļ šādas problēmas tiek risinatas lēni vai netiek risinātas vispār:
- Budžetā trūkst līdzekļu šādu problēmu risināšanai
- Pašvaldībās un lielos uzņēmumos nav savu speciālistu apgaismošanas tehnoloģiju sfērā.
- Nepastāv vienota koncepcija pilsētu apgaismošanas infrastruktru modernizācijā.
Kāds risinājums?
- Jau ierasts veids veikt enerģijas taupošos pasākumus uz izpildītāja rēķina – elektromontāžas uzņēmuma, parasti pielietojot tā piesaistītos kredītlīdzekļus. Līguma spēkā esamības laikā, pasūtītājs apmaksā tajā atrunātos pakalpojumus pēc energotaupošo pasākumu veikšanas, izmantojot līdzekļus, kuri ir ieekonomēti uz komunālajiem pakalpojumiem. Tādā veidā, atšķirībā no tradicionālās pieejas energotaupīšanai (kur energotaupošo pasākumu slogs pilnībā gulstas uz nekustamā īpašuma īpašniekiem), šāds līguma veids sniedz iespēju uzlikt par pienākumu elektromontāžas uzņēmumam veikt visus nepieciešamos pasākumus un uzņemties riskus, kuri var rasties pieteikto rezultātu sasniegšanas ceļā, kā arī resursu ekonomiju. Piedāvājam jaunu pieeju risinājumam:
KONCESIJA
Koncesija – tas ir visu aktuālo problēmu risinājums, līguma veids, par valsts īpašumā esošo apgaismošanas objektu izveidi vai rekonstrukciju, pārsvarā uz investora rēķina (vai kopīgi ar koncedentu).
Pamatnosacījumi:
• Koncesionārs (privāts investors) investē gaismekļu nomaiņā, balstu modernizācijā un divu veidu pielietojuma balstu uzstādīšanā (nepieciešamības gadījumā), lai varētu uzstādīt papildus “Gudrās pilsētas” aprīkojumu.
• Gaismekļu, apgaismošanas balstu daļu un kontaktu tīklu nomaiņa vai jauna būvniecība.
• Koncesionārs saņem lietošanā un ekspluatē infrastruktūru (balstus) visa kontrakta spēkā esamības laikā (15 – 20 gadi).
• Visu līguma spēkā esamības laiku Koncesionārs no Koncedenta (valsts pasūtītājs) saņem peļņu periodisku maksājumu veidā.
Papildus ārpusbudžeta investīciju dzēšanas avoti:
• Telekomunikāciju infrastruktūras attīstība.
• “Gudrās pilsētas” pakalpojumu ieviešana.
• Citi ārpusbudžeta peļņas avoti.

Galvenie pilsētas ieguvumi:
• Tiek paaugstināta pašvaldības izdevumu efektivitāte.
• Iespēja īsā laika posmā pilnībā modernizēt ārējo apgaismošanu.
• Ārējās apgaismošanas sistēmas kompleksa modernizācija (rekonstrukcija un jaunu līniju, apgaismojuma balstu būvniecība, gaismekļu mainīšana, ārējās apgaismošanas sistēmas automatizētas vadīšanas ieviešana.
• Visas ārējās apgaismšanas infrastruktūras sistēmas kvalitatīva apkalpošana.
Iespējamās pilsētas papildus priekšrocības:
• Automatizēta apgaismojuma pārvaldības sistēma.
• Dzelzsbetona un avārijas stāvoklī esošo koka balstu aizvietošana.
• Kailvadu aizvietošana.
• Aprīkojuma aizvietošana un “Gudrās pilsētas” integrācija.
• Uzraudzības centrs.
• Telekomunikāciju attīstība.
• Potenciāls tādu projektu attīstībā kā “Gudrā pilsēta”, papildus aprīkojuma uzstādīšana uz divu veidu pielietojuma balstiem:
• videonovērošana ar videoanalītiku;
• digitālie informācijas paneļi;
• ekomonitoringa stacijas;
• Wi-Fi;
• uzlādes stacijas priekš elektromobīļiem.

Tādā veidā, koncesija:
• Priekš pasūtītāja: risina apzīmētās problēmas.
• Priekš koncesionāra: satur budžeta investīciju dzēšanas avotus (samazina biznesa vadības riskus).
• Atgriež atpkaļ investīcijas, t.sk. uz papildus ārpusbudžeta avotu rēķina.
• Priekš iedzīvotājiem: acīmredzams rezultāts, kurš palielina pilsētas iedzīvotāju dzīves līmeni un uzsver efektīvu pilsētas pārvaldību
Category
Management
Be the first to comment