INSTRUCTIONS FOR TAKING LISTENING AND READING TEST ON LEARNING MANAGEMENT SYSTEM (LMS)

1 Views
Published
STARTERS, MOVERS, KET, PET, FCE, CAE, IELTS

Our JWSA Charity and Education Project is a Project that is truly dedicated to the community.

그리고 우리의 JWSA 자선 및 교육 프로젝트는 심혈으로 커뮤니티에 헌신하는 프로젝트입니다.

Dự Án Giáo Dục và Thiện Nguyện JWSA này của chúng tôi là một Dự Án thật sự tâm huyết vì cộng đồng.

Hệ thống học liệu học tiếng Anh hoàn toàn miễn phí cho tất cả mọi đối tượng từ các em thiếu nhi cho đến người trưởng thành.
영어 학습 자료 시스템은 어린이부터 성인까지 모든 대상에게 완전 무료입니다.
English learning materials system is completely free for everyone from Children to Adults.

Hệ thống App Di Động của chúng tôi không chỉ cung cấp một khối lượng kiến thức lớn từ hàng trăm giáo trình đủ các trình độ từ khung bậc sơ cấp – khung bậc 1 (PreA1) cho đến khung bậc cao cấp – khung bậc 6 (Advanced) , được thiết kế chuẩn mực và cập nhật liên tục dựa trên các giáo trình quý giá từ chính Hệ thống học liệu giảng dạy dành cho Hiệp Hội Giáo Viên của Đại Học Cambridge, cùng với hệ thống Videos bài giảng và hướng dẫn phương pháp học, tự học, theo dõi tiến độ học tập, quản lý học viên, báo điểm và báo nhắc học hoàn toàn tự động, do chính tôi lên ý tưởng thiết kế, và được thiết kế và hoàn thiện kỹ thuật bởi Đội ngũ Kỹ sư Phần mềm của Công ty Phần Mềm MONA MEDIA Mona Media - Lập trình phần mềm và thiết kế website

우리의 모바일 앱 시스템은 초급 - 1급(PreA1)부터 고급 - 6급까지 모든 레벨에 대해 수백 개의 교과서에서 방대한 지식을 제공할 뿐만 아니라 이 모바일 앱 시스템은 영국의 Cambridge 대학교 교사 협회의 오래된 교육 경험과 위신적인 학습 자료에 따라서 제가 직접 착상하고 MONA MEDIA 소프트웨어 회사의 기술자들이 디자인하고 마무리하는 강의 영상과 학습 방법, 자율 학습, 학습 진도 알림 , 학생 관리, 점수보고 자동 시스템을 설계하고 지속적으로 업데이트합니다.

Our Mobile App system not only provides a large amount of knowledge from hundreds of textbooks for all levels from the elementary framework - the first level frame (PreA1) to the advanced level frame - the 6th level framework (Advanced), has been designed and updated continuously based on the precious curriculum from Cambridge University Teacher Association's own teaching materials system, together with the system of Lecture Videos and self-study method instruction, according to Monitoring progress, student management, report and reminder are fully automatic, designed by myself, and designed and technically perfected by the Company's software engineer team of MONA MEDIA Software Company.

Đặc biệt hệ thống từ Website, Web Quản Trị cho đến App Di động đều được thiết kế ở cả 3 ngôn ngữ Anh-Việt-Hàn nhằm hỗ trợ không chỉ là quê hương Việt Nam và Hàn Quốc của chúng tôi, mà chúng tôi còn mong muốn được hỗ trợ cho tất cả các bạn bè quốc tế, những trẻ em nghèo và cộng đồng người tị nạn.....hỗ trợ họ phần nào việc tiếp cận kiến thức, tiếp tục theo đuổi con đường tri thức.....giữa thời buổi COVID 19 như hiện nay.

Especially, the system from Website, Administration Web to Mobile App are designed in all 3 languages English-Vietnamese-Korean to support not only our Vietnamese and Korean homeland, but we also wish to support all international friends, the poor, the poor children and the refugee community..... support them somewhat in accessing knowledge, continuing to pursue knowledge paths.....in the midst of COVID 19 as today.

특히 웹사이트 시스템은 관리 웹에서 모바일 앱까지 우리의 고향 - 베트남과 한국을 지원하기 위해.... 모든 전 세계 친구, 가난한 아이들, 난민 커뮤니티를 지원하기 위해 ... 오늘 COVID 19 한가운데 모든 사람들에게 지식을 접근할 수 있고 지식의 길을 계속 추구할 수 있는 것을 지원하기 위해...영어-베트남어-한국어 3 개 언어로 설계되었습니다.

■ Website: http://ptjws-englishcenter.com/
■ Instagram: https://www.instagram.com/tojws/
■ Instagram: https://www.instagram.com/moonjaein/
■ Instagram: https://www.instagram.com/korean_heaven0910/

#정우성 #jungwoosung #tojws #GoodwillAmbassadorJungWooSung #정우성친선대사

#문재인대통령 #PresidentMoonJaeIn
#존경받는대통령

#LiveTogether #UnitedAgainstRacism #UnitedNations #UNHCR #KoreanUnhcr #유엔난민기구 #withThePoor #withRefugees #세계난민의날 #withTheYoungGeneration #젊은세대와함께

#changetheworld #Strongtogether #thanksinstagram
#PTEnglishCenter #JWSAFoundation

#AnhNguPhuocTue
#TeacherMsDieuAnh
#CoDieuAnh
Category
Management
Be the first to comment