Financial Management | Introduction | Financial Dicision | Funny Study Academy Part (1)Published
Financial Management | Introduction | Financial Dicision | Funny Study Academy Part (1)

About This Video:

ଆଜିର ଏହି ଭିଡିଓରେ ମୁଁ ଆପଣମାନଙ୍କୁ କହିଛି , ମୁଁ ମୋ ଖୁଡୀକୁ ନିର୍ଘାତ୍ ଗେହିଲା ବେଳେ ଦାଦା ଦେଖିଦେଲେ , ଆଉ ତାପରେ କଣ ହେଲା ଜାଣିବା ପାଇଁ ଆପଣମାନେ Part (2) କୁ ଦେଖନ୍ତୁ | ଦୟାକରି ଭିଡିଓକୁ ଶେଷ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ଦେଖନ୍ତୁ ||
|| ଧନ୍ୟବାଦ୍ ||

#Financial, #management , #Business, #Studies #funnystudyacademy , #earning

ଜଲଦି ଦେଖନ୍ତୁ Part (2)
Click
Category
Management
Be the first to comment