erwin Webinar: ระบบการจัดการข้อมูลแบบอัจฉริยะเพื่อการสร้าง Enterprise Data Governance

2 Views
Published
ผู้บรรยาย: คุณกฤชาธัช วานิชานนท์ IT Consultant จาก Regent Technology (erwin Gold Partner)

ในปัจจุบันการบริหารจัดการข้อมูลมีความสำคัญอย่างมาก นอกจากปริมาณข้อมูลที่หลากหลายและมีจำนวนมากแล้ว ยังมีข้อมูลทั้งในส่วน Structured Data และ Unstructured Data ด้วย การบริหารจัดการข้อมูลดังกล่าวอย่างมีประสิทธิภาพ มักมีความต้องการที่สำคัญหลายส่วน เช่น Data Policy, Data Process, Workflow หรือ Regulation Compliance ต่างๆ เป็นต้น เพื่อให้เจ้าของข้อมูล ผู้ใช้ข้อมูล และผู้บริหารสามารถทราบถึงความสำคัญ ความหมาย รายละเอียดที่สำคัญต่างๆ ของข้อมูล และสามารถเชื่อมโยงข้อมูลต่างๆ เข้าด้วยกัน แล้วนำไปใช้ให้เกิดประโยชน์สูงสุด

เข้าร่วม Webinar นี้ เพื่อทำความรู้จักกับ erwin Data Intelligence โซลูชันการบริหารจัดการข้อมูลที่อยู่ในรูปแบบต่างๆ ฟีเจอร์ที่น่าสนใจ ตลอดจน Use Cases การใช้งานในหลากหลายสถานการณ์ ซึ่งจะช่วยให้องค์กรของท่านสามารถนำโซลูชันดังกล่าวไปใช้บริหารจัดการข้อมูลที่อยู่ในองค์กรได้อย่างมีประสิทธิภาพมากยิ่งขึ้น

หัวข้อการบรรยายประกอบด้วย
1. ความสำคัญของ Enterprise Data Governance
2. รู้จัก erwin Data Intelligence
3. แนะนำ Use Cases การใช้งานแบบต่างๆ
- Data Impact Analysis
- Data Integration Migration
- Sensitive Data in PDPA
- erwin Data Modeler Integration

อ่านข่าว IT สำหรับธุรกิจองค์กรได้ที่ https://www.techtalkthai.com/
ติดตาม TechTalkThai ผ่านช่องทางต่างๆ
- Facebook https://www.facebook.com/techtalkthai/
- LINE https://line.me/R/ti/p/%40techtalkthai
- Email https://www.techtalkthai.com/techtalkthai-email-subscription/ 

ติดต่อโฆษณา ประชาสัมพันธ์ การตลาดได้ที่ [email protected]
Category
Management
Be the first to comment