changing MONEY | newid ARIAN

2 Views
Published
With/gyda Shameran Abed, Oana Aristide, Dr. Emily Bacon, Oliver Balch + Suzanne Dhaliwal.

What new models and ideas might best alleviate poverty, and how might the principles of a circular economy become the norm? This event, the second in Taliesin Arts Centre's EVERYTHING CHANGE series, explored what alternative, innovative and creative economic models are on the horizon that might be part of the solution to the climate crisis. / Pa fodelau a syniadau newydd a allai fod fwyaf effeithiol wrth leddfu tlodi, a sut gallai egwyddorion economi gylchol gael eu mabwysiadu’n gyffredinol? Archwiliodd y digwyddiad hwn, rhan o'n rhaglen NEWID POPETH, y modelau amgen, arloesol a chreadigol sydd ar y gorwel a allai fod yn rhan o'r ateb i'r argyfwng hinsawdd.

/////

Everything Change is a series of discussions and events exploring the roles creativity, adaptive thinking and storytelling can play in overcoming the challenges of climate and ecological crises. Rooted in Wales and with a global focus, the programme was originally streamed live online between 10th–19th June 2021. Featuring an international array of contributors from across the arts and creative industries, as well as the sciences, law, business, public policy, activism and education, Everything Change created a unique forum for generating debate and new ideas, driven by some of the most urgent questions of our times, and focusing on seven key areas of change: Money, Food, Water, Energy, Justice, Story and Change itself. Over ten days, we gathered to consider how creative thinking might help shape the imaginative revolution we need to make meaningful action on the climate crisis feel not just vital, but possible.
//
Mae Newid Popeth yn gyfres o drafodaethau a digwyddiadau sy'n archwilio'r rolau y gall creadigrwydd, meddylfryd addasol ac adrodd straeon eu chwarae wrth oresgyn heriau argyfyngau hinsawdd ac ecolegol. A'i gwreiddiau yng Nghymru, â ffocws rhyngwladol, cafodd y rhaglen ei ffrydio'n fyw ar-lein yn wreiddiol rhwng 10 a 19 Mehefin 2021. Gan gynnwys llu o gyfranwyr rhyngwladol o'r celfyddydau a'r diwydiannau creadigol, yn ogystal â chyfranogwyr o'r gwyddorau, y gyfraith, busnes, polisi cyhoeddus, ymgyrchu, ac addysg, creodd Everything Change fforwm unigryw ar gyfer sbarduno trafodaethau a syniadau newydd, wedi'u hysgogi gan un o gwestiynau mwyaf dybryd ein hoes, a chanolbwyntio ar saith maes newid allweddol: Arian, Bwyd, Dŵr, Ynni, Cyfiawnder, Stori a Newid ei hun. Dros 10 niwrnod, daethom ynghyd i ystyried sut gallai meddwl yn greadigol helpu i lywio chwyldro'r dychymyg y bydd ei angen arnom i sicrhau bod gweithredu ystyrlon ar yr argyfwng hinsawdd nid yn unig yn hanfodol ond yn bosib hefyd.

Everything Change was produced by Taliesin Arts Centre and Swansea University Professor in Creativity, Owen Sheers, in partnership with Dhaka Lit Fest and with support from the British Council. // Cynhyrchwyd Newid Popeth gan Taliesin a’r Athro mewn Creadigrwydd ym Mhrifysgol Abertawe, Owen Sheers, mewn partneriaeth â Dhaka Lit Fest a chefnogaeth gan y British Council.
Category
Management
Be the first to comment