Agile and Inclusive Work - The New Normal / Gwaith Ystwyth a Chynhwysol - Y Normal Newydd

1 Views
Published
The pandemic has hastened a seismic and permanent shift in how we structure and organise work. This change offers great opportunities to deliver greater equality but only if we focus on equity and inclusion.
We spoke to employers and employees about the way we organise workplaces. They told us that we must avoid a one-size-fits all approach to workplace practices. Placing equity and inclusion at the heart of how we organise work will ensure everyone can thrive.

Join us for a panel discussion to learn more about our research, and how businesses can implement the findings to create a more inclusive workplace.

Mae’r pandemig wedi cyflymu newid seismig a pharhaol yn y ffordd rydyn ni’n strwythuro ac yn trefnu gwaith. Mae’r newid yma’n cynnig cyfleoedd gwych i sicrhau mwy o gydraddoldeb ond dim ond os fyddwn ni’n canolbwyntio ar degwch a chynhwysiant.
Gwnaethom siarad â chyflogwyr a gweithwyr am y ffordd rydyn ni’n trefnu gweithleoedd. Roedden nhw’n dweud wrthym fod arnom angen ffyrdd o weithio sy’n cynnig dewis, annibyniaeth a hyblygrwydd.

Dywedodd cyflogwyr a gweithwyr wrthym fod yn rhaid i i ni osgoi arferion gweithle lle mae un dull yn addas i bawb. Bydd rhoi tegwch a chynhwysiant wrth wraidd y ffordd rydyn ni’n trefnu gwaith yn sicrhau y gall pawb ffynnu.

Ymunwch â ni am drafodaeth banel i ddysgu mwy am ein hymchwil, a sut y gall busnesau weithredu’r canfyddiadau er mwyn creu gweithle mwy cynhwysol.Speakers:

Brian Meechan, FairPlay Trading Ltd Board Member - Aelod Bwrdd FairPlay Trading Ltd
Brian is an award-winning journalist, broadcaster and presenter. He’s also the co-founder, co-director and chair of the Cardiff Book Festival, and the director of Stay Gold Media, which provides consultancy services in communications, media and events. Brian will be on hand to facilitate the panel discussion. Mae Brian yn newyddiadurwr, darlledwr a chyflwynydd gwobredig. Mae hefyd yn gyd-sylfaenydd, yn gyd-gyfarwyddwr ac yn gadeirydd Gŵyl Lyfrau Caerdydd, ac yn gyfarwyddwr Stay Gold Media, sy'n darparu gwasanaethau ymgynghori ym maes cyfathrebu, cyfryngau a digwyddiadau. Bydd Brian wrth law i hwyluso'r drafodaeth banel.

Natasha Davies, Policy and Research Lead, Chwarae Teg - Arweinydd Polisi ac Ymchwil, Chwarae Teg
Natasha oversees all of Chwarae Teg’s policy and research work, including our engagement with the Senedd, Welsh Government, Westminster and UK Government. Responsible for the recent report Agile and Inclusive Working: The New Normal, Natasha will bring insight from our findings and how they can be implemented to create inclusive working practices. Mae Natasha’n goruchwylio holl waith polisi ac ymchwil Chwarae Teg, gan gynnwys ein hymgysylltiad â’r Senedd, Llywodraeth Cymru, San Steffan a Llywodraeth y DU. Yn gyfrifol am yr adroddiad diweddar Gweithio Ystwyth a Chynhwysol: Y Normal Newydd, daw Natasha â mewnwelediad o'n canfyddiadau a sut y gellir eu gweithredu er mwyn creu arferion gwaith cynhwysol.

Shoko Doherty, Chief Executive Officer at Celtic English Academy - Prif Swyddog Gweithredol, Celtic English Academy
Recent winners of the Chwarae Teg Womenspire FairPlay Employer Award for their work in becoming a Gold Standard FairPlay Employer during the pandemic. Shoko will be able to talk about their experience, and how they have been able to move quickly from fire-fighting the crisis to making sustainable change, with substantial future vision. Shoko yw Prif Swyddog Gweithredol Celtic English Academy. Enillwyr Gwobr Cyflogwr Chwarae Teg Womenspire Chwarae Teg yn ddiweddar am eu gwaith yn dod yn Gyflogwr Chwarae Teg Safon Aur yn ystod y pandemig. Bydd Shoko’n gallu siarad am eu profiad, a sut maen nhw wedi gallu symud yn gyflym o ymateb ar frys i’r argyfwng i wneud newid cynaliadwy, gyda gweledigaeth sylweddol ar gyfer y dyfodol.

Stephanie Griffiths, Commercial Director, Chwarae Teg - Cyfarwyddwr Masnachol, Chwarae Teg
Stephanie has strategic oversight and operational leadership of Chwarae Teg’s commercial enterprise and oversees our FairPlay Employer programme. Stephanie will bring insight into how we help organisations in Wales implement inclusive working practices and unlock the talent of individuals in their business to build better, more profitable workplaces. Mae gan Stephanie oruchwyliaeth strategol ac arweinyddiaeth weithredol dros fenter fasnachol Chwarae Teg. Mae Stephanie’n goruchwylio’n rhaglen Cyflogwr Chwarae Teg a bydd yn dod â mewnwelediad i'r modd yr ydym yn helpu sefydliadau yng Nghymru ac yn gweithredu arferion gwaith cynhwysol yn rhyngwladol, gan ddatgloi talent unigolion yn eu busnes er mwyn adeiladu gweithleoedd gwell, mwy proffidiol.
Category
Management
Be the first to comment