923:സ്‌കൂളിൽ പോകുന്ന കുട്ടികൾ ഏത് മാസ്ക്കാണ് ഉപയോഗിക്കേണ്ടത്?What type of mask should children wear?

2 Views
Published
923: സ്‌കൂളിൽ പോകുന്ന കുട്ടികൾ ഏത് മാസ്ക്കാണ് ഉപയോഗിക്കേണ്ടത്? What type of mask should children wear?

ഒരിക്കൽ ഉപയോഗിച്ച മാസ്ക് വീണ്ടും ഉപയോഗിക്കാമോ? ഈ സമയത്ത് ഏതു മാസ്കാണ് കുട്ടികൾ ഉപയോഗിക്കേണ്ടത്?

For more details please contact: 9495365247
*****Dr. Danish Salim*****

Dr Danish Salim; currently working as Specialist Emergency Department, Sheikh Khalifa Medical City, Abu Dubai, UAE Health Authority & Managing Director at Dr D Better Life Pvt Ltd. He was the academic director and head of emergency department at PRS Hospital, Kerala. He has over 10 year experience in emergency and critical care. Awarded SEHA Hero award and received Golden Visa from UAE Government for his contributions in Health Care.

He was active in the field of emergency medicine and have
contributed in bringing in multiple innovations for which Dr
Danish was awarded nationally as "Best innovator in emergency medicine and young achiever" as well as the “Best emergency physician of state award".

Among multiple innovations like app for accident alerts, jump kits for common emergency management, Dr Danish brought into being the state's first bike ambulance with KED and a single state wide-app to control and coordinate private and public ambulances under one platform with the help of Indian Medical Association and Kerala Police. This network was appreciated and is successfully running with the support of the government of Kerala currently.

Besides the technology field, Dr Danish was enthusiastic in conducting more than 2000 structured emergency training classes for common men, residents, doctors and healthcare professionals over the span of 5 years.

Positions Held

1. Kerala state Secretary: Society for Emergency Medicine India

2. National Innovation Head Society for Emergency Medicine India

3. Vice President Indian Medical Association Kovalam
Category
Management
Be the first to comment