Featured

45 MCQ ON OFFICE MANAGEMENT 5th LEVEL/५ औँ तहको लागि ४५ बहुबैकल्पिक प्रश्न उत्तर कार्यालय व्यवस्थापनPublished
नेपाल ईन्जिनियरिङ्ग सेवा,नेपाल स्वास्थ्य सेवा,कृषी सेवा,नेपाल शिक्षा सेवा,प्राविधिक सहायक लगायत विभिन्न प्राविधिक सेवामा आवद्ध ५ औँ तह/रा.प.अन.प्रथम श्रेणीको लागि कार्यालय व्यवस्थापनबाट ४५ प्रश्न उत्तर सहित (MCQ)
Category
Management
Be the first to comment