35 ലക്ഷത്തിനു നിർമ്മിക്കുന്ന 4 BHK വീടിന്റെ വിശേഷങ്ങൾ | 35 LAKHS HOUSE | MALAPPURAM

1 Views
Published
1800 SQ.FT 4 BATH-ATTACHED BEDROOMS അടങ്ങുന്ന വീടാണിത്. ഈ വിഡിയോയിൽ ഈ വീടിന്റെ PLAN, EXTERIOR & INTERIOR WALKTHROUGH ചെയ്യുന്നുണ്ട് .ഫ്ലാറ്റ് റൂഫ് വീടുകൾ നമ്മുടെ നാടിനു അനുയോജ്യമാണോ എന്നും ഈ വിഡിയോയിൽ ചർച്ച ചെയ്യുന്നുണ്ട്.

Contact :
Mobile number: +91 7594033330
Email: [email protected]
Website: www.rameesali.com

Social:
instagram:
https://www.instagram.com/ramees.ali/
facebook:
https://www.facebook.com/rameesalipage

Office address:
R-A-LAB
Opposite Indian Oil
Malappuram Road
Vayapparapadi
Manjeri
Malappuram 676121

Chapters:
0:00​ Preview
0:42 Introduction
2:26 Discussion on exterior
5:44 Interior walk-through
14:29 Flat roof water draining system
20:04 Outro

About Ramees Ali:
Principal Structural Engineer, R-A-LAB

A structural engineer & designer with extensive national and international design experience. Born in Nilambur, India. He studied at the renowned Christ College in Bangalore. After completing his Master’s in Structural Engineering, he has associated Reji Zachariah and Yacub Mohan George in Kochi. In 2016 he joined Macobo engineering in Dubai. He has experience working on projects across India and UAE.

About R-A-LAB:
R-A-LAB [Ramees Ali + teamLAB] is an inter-disciplinary practice specializing in the design and engineering of buildings based in Manjeri, Malappuram. We are a fresh and motivated team of creatives. Our projects include custom homes, remodels, commercial buildings and conceptual designs. r-a-lab seeks fundamentals in architecture and engineering, integrates them into one cross-cultural design language. Each one of r-a-lab's projects takes care of peculiarities of each situation to achieve an architecture that belongs to the context and embody the qualities of economy, beauty, and craft. The r-a-lab team takes up both large and small projects and is always looking for new opportunities and challenges in designing. The r-a-lab team makes sure to materialize your visions and will strive to bring you nothing but the best.

Project Details:
2 Storey | 4 BHK House
Floor Area: 1800 sq.ft

#RameesAli #ModernHome #ContemporaryHomeDesignKerala #KeralaHousePlan #LowCostPlan #HouseDesign #25LakhHouse #BudgetHouse #HowToPlan #SmallHouse #BudgetHomePlan #HowToPlanHome #10LakhHouse #40LakhHouse #30LakhHouse #SmallHouse #SimpleHouse #BudgetHouse #R-A-LAB #ArchitectureFirmInKerala #ArchitectureFirmInMalappuram #ArchitectureFirmInCalicut
Category
Management
Be the first to comment