12. 3, 4 කළමනාකරණ භූමිකා සහ කුසලතා | Management Roles & Skills

1 Views
Published
උසස් පෙළ ව්‍යාපාර අධ්‍යයනය විෂයේ 12වන නිපුණතාවට අදාළ 3වන සහ 4වන නිපුණතා මට්ටම් (කළමනාකරණ භූමිකා, මට්ටම් සහ කළමනාකුවන් සතු විය යුතු කුසලතා) සරල ව විස්තර කෙරෙන වීඩියෝවකි.
Category
Management
Be the first to comment