“ඇයි ඔයා ආවෙ භානුක - ඒක කැප්ටන්ගෙන් අහන්න. මට එන්න කිව්වෙ Team Management එකෙන් !”Published
“ඇයි ඔයා ආවෙ භානුක - ඒක කැප්ටන්ගෙන් අහන්න. මට එන්න කිව්වෙ Team Management එකෙන් !” - දැට්ස් මා බෝයි...! භානුකට තරහා ගියාවත් ද ?
#Hirugossip #Hiru #Gossip #Hirugossipvideo #Hirufm #Srilanka #lankagossip #BhanukaRajapaksha
Hiru Gossip Sri Lanka's Number One Gossip Portal.
Subscribe Now: https://goo.gl/BLs6Fx
Watch more: https://goo.gl/jke1Wb
Website: https://www.hirugossip.lk

Follow Us On
Like us on Facebook: https://www.facebook.com/hirugossip
Follow us via Twitter: https://twitter.com/hirugossip
Instagram: https://www.instagram.com/hirugossip
TikTok: https://www.tiktok.com/@hirugossip
Category
Management
Be the first to comment