การปรับตัวในยุค Cashless Society ดร.เบญจมาภรณ์ เลิศวุฒิ |รายการ GSPA Innovative Talks|MDG NIDA

1 Views
Published
ภาคการเงินมีการพัฒนาตั้งแต่อดีตถึงปัจจุบัน เราจะเปลี่ยนผ่านสู่ Cashless Society ได้อย่างไร
จุดเริ่มต้นเป็นอย่างไร ทิศทางของประเทศไทยจะเป็นอย่างไร
ในเรื่องของเทคโนโลยี AI Blockchain ส่งผลอย่างไรต่อพฤติกรรมของนักลงทุน
การใช้ประโยชน์จากข้อมูล การนำ Blockchain AI มาใช้จะช่วยอย่างไร
การวิเคราะห์ เทรนด์ แนวโน้ม สกุลเงินดิจิทัล BTC ตอนนี้ จะใช้กับประเทศไทยได้อย่างไร
มาพูดคุยกับ ซีรีส์สัมมนาของคณะรัฐประศาสนศาสตร์สถาบันบัณฑิตพัฒนบริหารศาสตร์(นิด้า)
ที่จะพาทุกท่านไปพบกับคณาจารย์และวิทยากรผู้มีชื่อเสียงของประเทศไทย
กับรายการ GSPA Innovative Talks #สร้างบทสนทนาเพื่อปัญญาแห่งสังคม
โดย พบกันกับ
ดร.เบญจมาภรณ์ เลิศวุฒิ นักพัฒนาระบบราชการ สำนักงานคณะกรรมการพัฒนาระบบราชการ (ก.พ.ร.)
และ น.สพ.ดร.คุณันต์ บางภูมิ นักพัฒนาระบบราชการชำนาญการ สำนักงานคณะกรรมการพัฒนาระบบราชการ (ก.พ.ร.) ในหัวข้อ
Category
Management
Be the first to comment