මුදල් කළමනාකරණය පිළිබඳ විස්තරාත්මක විග්‍රහය - Money Management systems - Gayan KarunarathnePublished
මුදල් කළමනාකරණය පිලිබඳ වැඩිදුරටත් විස්තර මෙමෙ වීඩියෝව මගින් ඉදිරිපත් කර ඇත.

අපගේ නිල ෆේස්බුක් පිටුව සමග සම්බන්ධ වන්න - https://www.facebook.com/Arkad-FMLT-Advisor
Category
Management
Be the first to comment