බලු සීන්... සුදු නෝනගේ කෝල් සීන් මැද්දෙ ඇරඹුණු - නව වසරේ පළමු පාර්ලිමේන්තු සැසිවාරයPublished
බලු සීන්... සුදු නෝනගේ කෝල් සීන් මැද්දෙ ඇරඹුණු - නව වසරේ පළමු පාර්ලිමේන්තු සැසිවාරය

#vnews #vfm #fm107 #parliamentlive #srilankaparliament
Category
Management
Be the first to comment