മോൺസണിന്റെ ബിസിനസ് തന്ത്രങ്ങൾ | Monson Mavunkal Business Strategy

2 Views
Published
തട്ടിപ്പിന്റെ പുതിയ മുഖം മോൺസൺ മാവുങ്കലിന്റെ തട്ടിപ്പു തന്ത്രങ്ങൾ.
How Monson Mavunkal grow his business using his techniques.Join the learning club for more free tutorials: https://www.facebook.com/groups/dailyskills

---------------------------------------------------------------------------

About DAILY SKILLS

"Daily Skills is a e-learning platform which aims to empower the biggest resource of the country, i.e. People. Every day short sessions on the essential skills to earn, learn and grow, at highly affordable cost, is the mission of Daily Skills. Let it be anyone, in any age, working in any industry, we will have a skill development session. These days Business People are struggling a lot to initiate, run and maintain the businesses, and their biggest problem lays with the human resource management. Daily Skills is on a mission to educate the working people so that they could be aligned with the purpose and vision of their employer, thus empowering the country. Come join us today !"
To get started, sign up here :
https://www.dailyskills.co.in

Subscribe to DAILY SKILLS on YouTube:
https://youtube.com/c/DailySkills

DAILY SKILLS on Instagram:
https://instagram.com/dailyskills.co.in

DAILY SKILLS on Facebook:
https://www.facebook.com/dailyskills.co.in

---------------------------------------------------------------------------
Category
Management
Be the first to comment