മാലിന്യ സംസ്കരണത്തിൽ നല്ല മാതൃകയുമായി കൊച്ചിയിലെ 400 ലധികം ഫ്ലാറ്റ് സമുച്ഛയങ്ങൾ | Waste ManagementPublished
#Kochi #Wastemanagement #Flat #AsianetNewsLive #KeralaNewsLive #malayalamnewslive
Kochi | Waste Management | Flat Waste | Waste disposal
മാലിന്യ സംസ്കരണത്തിൽ നല്ല മാതൃകയുമായി കൊച്ചിയിലെ 400 ലധികം ഫ്ലാറ്റ് സമുച്ഛയങ്ങൾ . എന്നാൽ ഇപ്പോഴും ചെറുകിട ഫ്ലാറ്റുകൾക്ക് മുന്നിൽ മാലിന്യം കെട്ടിക്കിടക്കുന്നു
Subscribe to Asianet News YouTube Channel here ► http://goo.gl/Y4yRZG for Malayalam News Live updates

Website ► http://www.asianetnews.com
Facebook ► https://www.facebook.com/AsianetNews
Twitter ► https://twitter.com/AsianetNewsML

Download India’s No. 1 Malayalam Live News Asianet Mobile App:
► For Android users: https://play.google.com/store/apps/details?id=com.vserv.asianet
► For iOS users: https://apps.apple.com/in/app/asianet-news-official/id1093450032

Asianet News - Kerala's No.1 News and Infotainment TV Channel

Check out the latest news from Kerala, India and around the world. The latest news on Mollywood, Politics, Business, Cricket, Technology, Automobile, Lifestyle & Health and Travel. More on asianetnews.com
Category
Management
Be the first to comment