ബിസിനസിന്റെ ഓരോ ഘട്ടത്തിലും സംരംഭകൻ പാലിക്കേണ്ട ലീഡർഷിപ്പ് മര്യാദകൾ | Leadership in PipelinePublished
00:00 Introduction
02:42 Managing self
03:42 Managing others
04:37 Managing managers
05:45 Becoming the functional manager
06:46 Becoming the Group manager
07:38 Becoming the enterprise manager
09:16 Conclusion

In this video,Dr Renjith Raj is talking about the six steps in the leadership pipeline. The strategies for developing
leadership pipeline is discussed in the video.

Dr. Renjith Raj is a Management Consultant who has delivered powerful management coaching to entrepreneurs for about 12 years.

During the last 12 years he has set aspirations and given directions to Small, Medium enterprises in varied industries who longed for better results in their business.

His expertise in offering business consultation is widely spread across 40 different industries covering 250 plus clients.

#Business_Consulting
#Business_Consultant
#Business_Consultants_In_Kerala
#Business_Consultants_In_Kochi
#Startup_Business_Consulting
#Business_Process_Consulting
#Marketing_Consulting
#Accounts_Consulting
#Business_Coach #Coach_your_business #Management_Consulting
#Consulting_firm
#Business_consultants
#Business_promoter
#New_business
#Start_up_help
#Business_Idea
#Leading_consulting_firm
Category
Management
Be the first to comment