ಸೇವಾ ಸಂಚಯ - 'ರೋಟರಿ ನಿಮಗಾಗಿ... "Human Resource Management"Published
ಮಾನವ ಸಂಪನ್ಮೂಲ ನಿರ್ವಹಣೆ
"Human Resource Management"
Rtn. M.S. Krishna
CHRO in Janatha Group, Kota
Category
Management
Be the first to comment