ಸರಿಯಾಗಿ ಸಮಯವನ್ನು ನಿರ್ವಹಿಸೋದು ಹೇಗೆ? Time Management Kannada Speech || Dr Gururaj Karajagi ||Published
#motivationalstories #timemanagement #drgururajkarajagiThe Best Motivational Stories
The Best Motivational speaker

Dr. Gururaj Karajagi, a doctoral degree holder in Chemistry from Karnataka University, has published over 22 research papers in International journals. He has served as a member of several prestigious Educational and Governmental committees. He is a Life Fellow of the Electrochemical Society of India. He is on the boards of Management of a few Medical Universities. Dr. Karajagi also served as a member of the State Resource Group (SRG) for the implementation of Total Quality Management (TQM) in the colleges of Karnataka. Dr. Karajagi is a well-known columnist who writes for a popular daily and has completed more than 1500 columns. His books entitled “Karunaalu Baa Blake” (Volumes 1 to 10) are immensely popular and have seen several editions. Through the Academy for Creative Teaching, Dr. Karajagi is instrumental in building over 86 schools of very high quality all over the world. He is also a member of the Karnataka Jnana Ayona.
Category
Management
Be the first to comment