அதிகாரிகளை விட பொறுப்பும் திறமையும் மிக்கவர்கள் மக்கள் பிரதிநிதிகள் | அசோக் வர்தன் ஷெட்டிPublished
LOCAL GOVERNANCE IN INDIA - EMERGING CHALLENGES
UNIVERSITY OF MADRAS DEPARTMENT OF POLITICS AND PUBLIC ADMINISTRATION
P R O F. VENKATARANGAIAH ENDOWMENT LECTURE BY
K. Ashok Vardhan Shetty, I.A.S (Retd.)
Former Vice Chancellor, Indian Maritime University, Former Registrar, University of Madras.

31.03.2023
Conference Hall, Department of Politics and Public Administration
University of Madras
#AshokVardhanShetty #localgovernance #localgovernmentelection #localbodyelection #urbandevelopment #melavalavu #pappapatti #keeripatti #greeninfrastructure #jayalalitha #mgr #kalaignar
Category
Management
Be the first to comment