ધો.12 પછી Management અને Start-up ફીલ્ડ છે બેસ્ટ | Best Career Options after 12th | Ek Vaat KauPublished
ધો.12 પછી Management અને Start-up ફીલ્ડ છે બેસ્ટ | Best Career Options after 12th | Ek Vaat Kau

For More Questions on Career after 12th

Career Helpline Call / WhatsApp : 9909990584, 9909990724, 9725979947 or
For More Questions - https://forms.gle/6r3kYp5GjNjmjtnS7

For More Details:

Direct WhatsApp Msg: https://wa.me/919909990584
Website: https://dronafoundation.edu.in/
Instagram: https://www.instagram.com/drona_education_foundation/

00:00 Rapid Questions
01:05 Intro
02:12 Scope in Management Field
02:49 Which Industries have Highest Demand?
03:19 Different Degrees in Management
03:38 What are BAM & BVoc Degrees?
04:46 How to Decide the Best Degree?
05:27 Fees?
06:46 Degree best suited for Competitive Exams Preparation
07:31 Degrees preferred by Companies
08:12 Why is BVoc Preferred?
09:29 How to select the right college?
10:34 Management is not for which students?

#EkVaatKau #BestCareerOptionsafter12th
Download VTV Gujarati News App at https://goo.gl/2LYNZd

VTV Gujarati News Channel is also available on other social media platforms...visit us at http://www.vtvgujarati.com/

Connect with us at Facebook!
https://www.facebook.com/vtvgujarati/

Follow us on Instagram
https://www.instagram.com/vtv_gujarati_news/

Follow us on Twitter!
https://twitter.com/vtvgujarati

Join us at LinkedIn
https://www.linkedin.com/company/vtv-gujarati
Category
Management
Be the first to comment